Klub sportów wodnych Fregata
Strona główna * Kontakty z Fregatą Wtorek, 16 Lipca, 2024
Nawigacja
Foto Galeria

Klipy video

Fregata
  Strona główna
  Kontakty z Fregatą
  Cennik czarteru łodzi
  Komunikaty klubowe
  Artykuły
  Statut
  Download
  Linki

Ciekawe strony www

Losowa Fotka
12.jpg
12.jpg
Regaty Łąka 2008
Reklama

PWiK Dąbrowa Górnicza

DG_baner

polsoft

Twój adres IP:
44.211.31.134
Security System 1.8.2 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
Statut
Statut KSW Fregata

STATUT Klubu Sportów Wodnych "Fregata" Pogoria-1 §1
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi - KLUB SPORTÓW WODNYCH "Fregata" , zwany w dalszej części KSW "Fregata".
2. KSW "Fregata" ma swoją siedzibę na terenie Ośrodka Wczasowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Pogoria-1, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
3. Obszarem działania KSW "Fregata" jest teren województwa śląskiego.
4. KSW "Fregata" może uczestniczyć w imprezach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
5. Rokiem obrachunkowym KSW "Fregata" jest rok kalendarzowy.


§2
Działalność KSW "Fregata" regulują następujące przepisy:
- ustawa z dn.18.01.1996 r. O kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r. nr 25 poz.113 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.19.06.1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych (Dz.U. z 1996 r. nr 71 poz.343)
- ustawa z dn.07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z1989 r. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami)
§3
1. Celem ogólnym KSW "Fregata" jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez:
a- wychowanie fizyczne
b- sport
c- rekreację i rehabilitację ruchową
2. Zakresem szczególnym KSW "Fregata" jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu postaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.


§4
Cele określone w §3, KSW "Fregata" realizuje w szczególności przez:
1. Zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji i wiedzy żeglarskiej, wartości, ceremoniałów i zwyczajów morskich oraz norm i praw etykiety jachtowej.
2. Uprawianie i upowszechnienie sportów wodnych, turystyki, rekreacji i wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologii i krajoznawstwa, na wodach śródlądowych i morskich.
3. Organizowanie kursów, obozów i szkoleń oraz innych form działalności szkoleniowo-edukacyjnej z zakresu sportów wodnych, bezpieczeństwa, ratownictwa oraz turystyki, ekologii, rehabilitacji i rekreacji na wodzie.
4. Organizowanie spotkań, rejsów i pływań oraz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.
5. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie niezbędnej bazy sportowo-rekreacyjnej, szkoleniowej i technicznej oraz wyposażenia i infrastruktury klubu.
6. Zabezpieczenie, nadzorowanie i asekuracja osób, mienia, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych działań na wodzie.
7. Fachowe doradztwo, pomoc techniczną, informacyjną i kadrową z dziedzin zainteresowania i działalności klubu.
8. Zdobywanie społecznego poparcia, sponsorów i funduszy oraz przychylności administracji samorządowej i innych, dla statutowej działalności klubu.
9. Organizowanie prac remontowych, porządkowych, szkutniczo-bosmańskich i innych dla zapewnienia bezpieczeństwa i należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz terenu klubu.
10. Zdobywanie, wdrażanie i podnoszenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji i uprawnień sportowych i rekreacyjnych w sportach wodnych.
11. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
12. Podejmowanie innych efektywnych działań w zgodzie z obowiązującym prawem.


§5

1. KSW "fregata" posiada swoje godło, tarczę koloru białego w kształcie koła
z wpisaną stylizowaną żaglówką (załącznik nr1).
2. KSW "Fregata" używa stosownych pieczęci określających nazwę i adres siedziby oraz poszczególne władze, a także imienne pieczątki członków funkcyjnych Zarządu.


§6

KSW "Fregata" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o tym samym lub podobnym zakresie działania.


§7

Członkowie KSW "Fregata" dzielą się na:
1- kandydatów
2- członków zwyczajnych
3- członków wspierających
4- członków honorowych.


§8

Członkami zwyczajnymi KSW "Fregata" mogą być osoby, które popierają cele KSW "Fregata" oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.§9

1. Osoba wstępująca do klubu wypełnia, podpisuje "Deklarację Członkowską" (załącznik nr 2) i obowiązkowo przechodzi dwumiesięczny okres kandydacki, na podstawie którego oceniana jest aktywność i przydatność na przyszłego członka. Brak zaangażowania i nie przestrzeganie statutowych obowiązków dyskwalifikuje danego kandydata aby zostać członkiem KSW "Fregata".
O wydaniu pozytywnej lub negatywnej decyzji kandydat zostaje powiadomiony
przez Zarząd i zostaje to odnotowane w "Deklaracji Członkowskiej".
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków KSW "Fregata" decyduje Zarząd w
formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
4. Kandydat niepełnoletni, dodatkowo składa pisemną zgodę swych przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do KSW "Fregata" na "Oświadczeniu" (załącznik nr 3).
5. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§10

1. Prawa i obowiązki kandydata KSW "Fregata":
a- nie posiada prawa czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KSW "Fregata"
b- posiada prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach, podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW "Fregata"
c- ma ograniczone prawo (zgodnie z regulaminem) do korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w dyspozycji klubu w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami, obowiązującym prawem i regulaminem wewnętrznym KSW "Fregata"
d- nie posiada prawa oceny działalności klubu i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz klubu
e- nie posiada prawa reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej
2. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego KSW "Fregata":
a- posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz KSW "Fregata" z zastrzeżeniem §20 pkt.2 n/n Statutu, dotyczącym osób niepełnoletnich
b- posiada prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach, podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW "Fregata"
c- posiada prawo do korzystania ze wszystkich obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w dyspozycji klubu, w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami, obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi KSW "Fregata"
d- posiada prawo oceny działalności klubu i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz klubu
e- posiada prawo reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej
3. Członek zwyczajny KSW "Fregata" jest zobowiązany szczególnie;
a- brać czynny udział w pracach i działalności KSW "Fregata"
b- przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów klubu
c- dbać o dobre imię i stan materialny KSW "Fregata"
4. Praca członka zwyczajnego na rzecz KSW "Fregata" jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, na podstawie stosownej umowy o pracę lub umowy zlecenia.
5. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w pkt.4, członkom KSW "Fregata" mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.


§11

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych KSW "Fregata" dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a- rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie
b- nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres 6 miesięcy
c- śmierci członka
3. Wykluczenia członka zwyczajnego KSW "Fregata" dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a- prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem
b- popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka klubu lub godzi w dobre imię KSW "Fregata"
4. Przed pojęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2a, 2b oraz pkt.3 niniejszego paragrafu, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu klubu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2a i 2b oraz pkt.3 członek może odwołać się w terminie do 30 dni, od powzięcia o niej wiadomości, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


§12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swą zgodą zostanie przyjęta do KSW "Fregata" przez Zarząd, za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości i terminie.


§13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla KSW "Fregata".

§14

Członek wspierający i członek honorowy, mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez KSW "Fregata", a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu KSW "Fregata", ale bez prawa wyborczego czynnego i biernego.


§15

Władzami KSW "Fregata" są:
a- Walne Zebranie
b- Zarząd
c- Komisja Rewizyjna


§16

1. Uchwały władz KSW "Fregata" zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie, na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia pkt. 1 i 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania KSW "Fregata".


§17

Kadencja władz KSW "Fregata" trwa dwa lata.


§18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władza KSW "Fregata".
2. Walne Zebrania są :
a- Zwyczajne
b- Nadzwyczajne
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy :
a- uchwalanie zasad pracy i regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej KSW "Fregata"
b- wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności KSW "Fregata" z minionej kadencji i okresów sprawozdawczych
c- wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności KSW "Fregata", a zwłaszcza finansowej
d- udzielenia - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi KSW "Fregata"
e- uchwalenie programu działania KSW "Fregata"
f- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
g- uchwalenie Statutu KSW "Fregata" lub jego zmiany
h- nadanie członkostwa honorowego KSW "Fregata"
i- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania KSW "Fregata"
j- podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych na Walnym Zebraniu.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w pkt. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres dwóch lat.


§19

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd dwa razy w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na podstawie :
a/ inicjatywy własne lub wniosku Komisji Rewizyjnej
b/ pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków klubu
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.§20
1. W walnym Zebraniu KSW "Fregata" biorą udział :
a- członkowie
b- członkowie władz
c- członkowie wspierający i honorowi
2. Członkowie niepełnoletni, wymienieni w punkcie 1a, nie posiadają na Walnym Zebraniu, czynnego i biernego prawa wyborczego.
§21

Walne Zebranie KSW "Fregata", po otwarciu go przez Komandora Klubu - Prezesa Zarządu KSW "Fregata" - wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących lub Prezydium)


§22

1. Zarząd KSW "Fregata" składa się z minimum sześciu i maximum ośmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera z pomiędzy siebie :
- Komandora Klubu - Prezesa Zarządu Klubu
- V-ce Komandora - V-ce Prezesa Zarządu
- V-ce Komandora ds. organizacyjnych i szkolenia -V-ce Prezesa Zarządu
- Sekretarza Klubu - Członka Zarządu
- Skarbnika Klubu - Członka Zarządu
- Bosmana Klubu - Członka Zarządu
3. Pracami zarządu kieruje Komandor Klubu - Prezes Zarządu Klubu.


§23

1. Zarząd kieruje działalnością KSW "Fregata' i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za KSW "Fregata", szczególnie w sprawach majątku i finansowych, wymagane jest łączne działanie 2-ch członków Zarządu, w tym Komandora lub V-ce Komandora, ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.
3. Zarząd może udzielić innym członkom KSW "Fregata" pełnomocnictw w konkretnej sprawie, do działania w imieniu KSW "Fregata" w granicach zwykłego zarządu.
4. Osoby działające jako pełnomocnicy Zarządu, działają ze ściśle określonym zakresem kompetencji i czasem trwania pełnomocnictwa.
§24

1. do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :
a- realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu KSW "Fregata" oraz innych uchwał Walnego Zebrania
b- ustalanie okresowych planów działalności klubu
c- zatwierdzanie preliminarzy finansowych i opracowywanie budżetu klubu
d- składanie sprawozdań z działalności Zarządu do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu
e- zarządzanie majątkiem i funduszami klubu
f- kierowanie bieżącą działalnością klubu
g- ustalanie regulaminów dotyczących działalności klubu
h- ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz innych opłat, a także sposobów i terminów ich regulowania
i- podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa
j- podejmowanie uchwał w razie zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu władz KSW "Fregata"
2. Zarząd Klubu zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowanych decyzji, nie rzadziej niż raz w kwartale
3. Zarząd sam dokonuje podziału swych zadań pomiędzy swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
4. Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 swojego składu.


§25

1. KSW "Fregata" opera swoją działalność na społecznej pracy członków, ale do prowadzenia swych spraw, może także zatrudnić pracowników.
2. Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
3. Biurem Zarządu kieruje Kierownik Biura zatrudniony przez Zarząd.


§26

1. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu KSW "Fregata" nawiązuje z nim Komandor KSW "Fregata", natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Komandora, stosunek pracy w imieniu KSW "Fregata" nawiązuje z nim 2-ch członków Zarządu, upoważnionych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do wykonywania funkcji Kierownika Klubu w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników, z tym, że zatrudnienie i zwolnienie pracowników wymaga zgody Zarządu.
§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a- przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
b- składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c- przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
d- przeprowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich
e- składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
f- dokooptowanie w razie potrzeby do swojego składu nowych członków, na miejsce członków ustępujących, ale nie więcej niż 1/3 swojego składu.§28

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby, inni jej członkowie, mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu KSW "Fregata" z głosem doradczym.


§29

1. Majątek KSW "Fregata" może składać się z :
a- składek członkowskich
b- darowizn, dotacji, spadków, zapisów i zbiórek
c- ofiarności publicznej
d- odpłatnego organizowania konferencji, zawodów i szkoleń oraz innych imprez i działalności
e- dochodów z majątku KSW "Fregata"
2. Majątek KSW "Fregata" tworzą :
a- nieruchomości będące własnością KSW "Fregata"
b- inne prawa majątkowe
c- środki pieniężne, o których mowa w pkt.1 .
3. Majątek o którym mowa w pkt. 2, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych KSW "Fregata".


§30

KSW "Fregata" może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.§31

Statut niniejszy może być ustanowiony, zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie KSW "Fregata" na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§32

1. KSW "Fregata" może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KSW "Fregata", Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku pozostającego po likwidacji.


§33

Statut niniejszy przyjęty uchwałą Walnego Zebrania KSW "Fregata"
w Dąbrowie Górniczej w dniu 06 maja 2000 roku.


Komitet założycielski Zdzisław KRASICZYŃSKI Jacek SEDLAK Tomasz MAZUR
Dodane przez Gregor dnia 24 lipca 2008 14:29:27 19971 Czytań Drukuj
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 z-Mood Theme by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.6 || EP IV by eXtreme Crew Š 2003-2004 32353872 Unikalnych wizyt